پیگیری سفارش

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

اسکوتر مارت محصولات خود را به دوشیوه ارسال می کند:

 

1-تیپاکس

بـــرای اطـلـاع از وضعـــیــــت سـفــارش خـــود و راهنمای پیگیری

مرســــــوله می توانید به وبســایت تیپاکس مــــراجعــه نمائید

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

2-پست

 

بـــرای اطـلـاع از وضعـــیــــت سـفــارش خـــود و راهنمای پیگیری

مرســــــوله می توانید به وبســایت پست مــــراجعــه نمــــائیــد

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

در صورت وجــود مشکل در هریک از ســـامانه ها، 

با پشتیبانی آنلاین اسکوتر مارت در ارتباط باشید!